PERSONUPPGIFTSPOLICY 

Vi värnar om våra nuvarande, tidigare och blivande kunders integritet Därför skyddas de personuppgifter vi har om dig och att du kan känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. 

 

General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter den gamla svenska personuppgiftslagen (PUL) sedan den 25 maj 2018. Det innebär att medborgares och kunders rättigheter stärks samtidigt som myndigheters och våra skyldigheter som företag skärps. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. 

 

Läs mer om GDPR hos datainspektionen » Så här behandlas dina personuppgifter 

 

Vad innebär detta för dig?

Vi skyddar dina personuppgifter när vi behandlar dem. 

Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter så att du kan känna dig trygg med att hanteringen av dina personuppgifter sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler. 

 

Vårt åtagande

Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas. Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt. Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för. 

 

Enligt GDPR har du som registrerad rätt att: 

Dra tillbaka samtycke till registrering. 

Begära att felaktigheter rättas. 

Du kan invända mot samt begränsa behandlingen av dina personuppgifter. 

Kostnadsfritt få veta vilka personuppgifter som lagrats hos oss (kan begäras max 1 gång/år) 

Få dina personuppgifter raderade (om bokföringslagens och jordbruksverkets tidskrav på lagring av data tillåter detta). 

 

Om du önskar något av ovanstående skickar du ett mail till vrhemvet@gmail.com med information om namn, personnummer samt vad du önskar ändra/ta bort. 

 

De lagliga skyldigheter vi har att lagra personuppgifter är: 

Bokföringslagen, där vi åläggs att spara uppgifter för bokföring i 7 år. 

Jordbruksverkets föreskrifter, SJVFS 2017:22 7:e kap 6:e paragrafen: ”Journalen ska bevaras i minst fem år, räknat från dagen för det sista införandet”. 

 

VR Hemveterinär samlar in och behandlar personuppgifter med följande syften: 

Hantera bokningar och journaler. 

Hantera och skicka recept och e-recept. 

Hantera direktregleringar med försäkringsbolag. 

Ta emot och skicka remisser samt relevant patienthistorik till remissinstans.

Hantera betalningar. 

Hantera och skicka besked och påminnelser till kunder. 

 

Följande gäller när VR Hemveterinär hanterar dina personuppgifter: 

Din integritet respekteras och värnas om vid varje hantering. 

Dina personuppgifter säljs inte till eller delas med andra företag. 

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs. 

Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES, men om det görs ser vi till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade. 

 

För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma. Vår personal har fått utbildning kring hur personuppgifter ska hanteras. 

 

Denna personuppgiftspolicy är till för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi är dock skyldiga att följa de regler som finns gällande journalföring och bokföring av ekonomiska transaktioner. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer, bilder och ljudupptagningar. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en individ. Med behandling av personuppgifter menar vi i stort sett allt som görs med personuppgifter. Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett kundregister, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan och att radera dem. 

 

Följande personuppgifter registrerar och processar VR Hemveterinär: personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt djuridentiteter kopplade till personuppgifterna. 

 

VR Hemveterinär hanterar personuppgifter enbart för internt bruk, och lämnar inte ut dem till någon annan organisation annat än vid remissförfarande eller externa konsultationer samt vid direktregleringar med försäkringsbolag. 

 

Vår IT-miljö är modem och har adekvata skydd mot intrång. Åtkomsten till personuppgifter är behovsstyrd med hjälp av accessgrupper och olika användarkonton. 

 

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig: 

VR Hemveterinär Org.nr: 559249-8504 Fyrislundsgatan 29 754 44 Uppsala vrhemvet@gmail.com